W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej wsi Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej wsi Wielkiej.

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-11-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Deklaracja dostępności cyfrowej 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, zwany dalej „ŚDS”, zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast 
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych
na stronie działają standardowe skróty klawiaturowe
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Koordynator do spraw Dostępności

Zarządzenie Nr 25/20 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 2 października 2020r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw Dostępności

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt do koordynatora ds. dostępności:
Adam Molenda 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
86-060 Nowa Wieś Wielka 
telefon: 52 3812 455
e-mail: sdsnww@gmail.com

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Adam Molenda. Kontakt: sdsnww@gmail.com, tel. 52 381 24 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej wsi Wielkiej odpowiada Adam Molenda, sdsnww@gmail.com, tel.52 381 24 55.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

ŚDS zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ŚDS zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy ŚDS odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej mieści się na pierwszym piętrze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się od strony zachodniej budynku w tym jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Klatka schodowa znajduje się w centralnej części budynku. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwy jest od poziomu gruntu podjazdem a następnie windą. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się trzy toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

W Środowiskowym Domu Samopomocy nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie zatrudniamy osoby przeszkolonej w zakresie komunikacji w polskim języku migowym. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie komunikacji alternatywnej typu AAC.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (oznaczenia dróg ewakuacyjnych).

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Adamem Molenda , e-mail: sdsnww@gmail.com , telefon: 52 3812 455.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.