W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

XML

Treść


STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej ŚDS, jest jednostką organizacyjną Gminy Nowa Wieś Wielka, finansowaną w formie jednostki budżetowej, powołaną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową.
 
§ 2.
1. Siedzibą ŚDS jest Gmina Nowa Wieś Wielka, z adresem: 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2A.
2. ŚDS używa prostokątnej pieczęci o treści:
            „Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej
            86-060 Nowa Wieś Wielka
            ul. Ogrodowa 2A”.
 
 
Rozdział 2
Przedmiot działalności podstawowej
 
§ 3.
1. ŚDS przeznaczony jest dla osób:
1) przewlekle psychicznie chorych,
2) z niepełnosprawnością intelektualną,
3) wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
4) ze schorzeniami sprzężonymi.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ŚDS kwalifikuje się jako ośrodek typu A,B,C.
3. Uczestnikami ŚDS mogą być osoby w wieku starszym, które są mieszkańcami Gminy Nowa Wieś Wielka.
4. ŚDS może również przyjmować mieszkańców innych gmin na mocy zawartych przez gminy porozumień.
5. Celem działalności ŚDS jest:
1) podtrzymywanie oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w codziennym życiu, umożliwiających uczestnikom funkcjonowanie w środowisku i życiu społecznym na poziomie odpowiadającym ich indywidualnym możliwościom,
2) aktywizacja i integracja społeczna uczestników,
3) wsparcie członków rodzin uczestników,
4) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób doświadczających kryzysów psychicznych i ich rodzin,
5) wzmacnianie sieci społecznego środowiskowego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w tym wspieranie działań i ruchów samopomocowych,
6) promowanie i ochrona zdrowia psychicznego.
 
§ 4.
Do zadań ŚDS należy:
1) zapewnienie uczestnikom bezpiecznego miejsca pobytu oraz warunków podejmowania aktywności,
2) prowadzenie zajęć wspierająco - aktywizujących w formie zespołowych i indywidualnych treningów dla uczestników,
3) zapewnienie uczestnikom niezbędnej pomocy i opieki,
4) podejmowanie działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym,
5) organizowanie działań w zakresie poradnictwa dla rodzin,
6) tworzenie warunków dla integracji środowiska rodzin,
7) współpraca w ramach lokalnej sieci wsparcia społecznego,
8) rozwijanie form i metod wsparcia środowiskowego.
 
 
Rozdział 3
Organizacja ŚDS
 
§ 5.
1. Dyrektora ŚDS, zwanego dalej „Dyrektorem”, zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, który jednocześnie jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora i dokonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
2. Pracodawcą (zakładem pracy) dla Dyrektora jest ŚDS.
3. Wyłoniony w drodze postępowania konkursowego Dyrektor kieruje ŚDS i reprezentuje go na zewnątrz.
4. Dyrektor posługuje się prostokątną pieczątką imienną z napisem: „Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej”.
 
 
§ 6.
1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w ŚDS.
2. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań ŚDS określa regulamin organizacyjny.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS określa program działalności i plany pracy na każdy rok.
 
 
Rozdział 4
Gospodarka majątkowa i finansowa ŚDS
 
§ 7.
1. ŚDS prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ŚDS.
3. Obsługę administracyjno - finansową ŚDS zapewnia odrębna jednostka organizacyjna, jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, ustanowiony jednostką obsługującą dla ŚDS, będącym jednostką obsługiwaną.
 
 
 
 
Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością ŚDS
 
§ 8.
1. Nadzór bezpośredni nad ŚDS sprawuje Wójt Gminy
2. Nadzór merytoryczny i kontrolny nad ŚDS w zakresie realizowanych zadań i gospodarki funduszami publicznymi na realizację zadań z zakresu opieki społecznej sprawuje Wojewoda Kujawsko - Pomorski.
 
 
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
 
§9.

1. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
2. Zmiany postanowień Statutu ŚDS mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.