W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚDS

XML

Treść


REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI WIELKIEJ
 
 
 
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej zwanego dalej „ŚDS”.
 
 § 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, działa na podstawie:
1)  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ,
3)  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ,
4)  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ,
5) uchwały X/102/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej,
6) Statutu,
7) niniejszego Regulaminu,
8) programów działalności ŚDS i planu pracy na każdy rok.
 
§ 3. Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko służbowe oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
 
§ 4. ŚDS jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 35 pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
1) osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),
2) osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B),
3) osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).
 
§ 5. ŚDS obejmuje wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka.
5.1. Dopuszcza się przyjęcie osób z zaburzeniami psychicznymi z poza terenu gminy na podstawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
 
§ 6.1. ŚDS prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia godzin pracy w przypadku organizacji dodatkowych zajęć.
 
§ 7. ŚDS zapewnia usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia i odwożeniu po zajęciach osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
 
 
Rozdział II
Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy
 
§ 8. Cele i zadania działania ŚDS określa Statut ŚDS w Nowej Wsi Wielkiej.
 
§ 9. W ŚDS świadczone są usługi w oparciu o program działalności domu typu A,B,C oraz plan pracy na każdy rok.
 
§ 10. ŚDS świadczy usługi dla uczestników poprzez:
1)  treningi samoobsługi i zaradności życiowej,
2)  treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych,
3)  treningi spędzania wolnego czasu,
4)  terapię zajęciową,
5)  zajęcia ogólnousprawniające,
6)  organizację imprez integracyjnych,
7)  psychoterapię indywidualną i grupową,
8)  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
9)  pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
10) inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia uczestników.
 
§ 11.1. Prawa i obowiązki uczestników zostały określone w Regulaminie Uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.
2. Za realizację planów wspierająco – aktywizujących odpowiedzialny jest asystent prowadzący.
3. Każdy uczestnik ŚDS ma swojego asystenta prowadzącego, który czuwa nad przebiegiem postępowania wspierająco – aktywizującego.
4. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć w grupach odpowiedzialny jest terapeuta prowadzący daną grupę.
 
 
Rozdział III
Struktura organizacyjna i zakresy obowiązków pracowników
 
§ 12.1.
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  zwany dalej „Dyrektorem” jest zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
2. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w ŚDS.
3. Dyrektor zarządza ŚDS i reprezentuje go na zewnątrz, a w czasie jego nieobecności zastępstwo pełni wyznaczony pracownik.
 
§ 13. Do zadań Dyrektora w szczególności należy:
1) ustalanie, organizowanie i weryfikowanie bieżącej pracy pracowników ŚDS,
2) ustalanie i egzekwowanie terminów i zakresu wykonania zadań stanowiskowych dla poszczególnych pracowników,
3) dbanie o wprowadzanie i przestrzeganie nowych zmian w prawie.
                                                                       
§ 14. Do podstawowych zadań zespołu wspierająco – aktywizującego w szczególności należy:
1)  zapewnienie uczestnikom korzystającym z usług ŚDS adekwatnego do potrzeb wsparcia i pomocy,
2)  nauka uczestników samoobsługi, wspieranie w zwiększaniu zaradności społecznej, rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczestników, wdrażanie uczestników do samodzielności, realizowana w pracowniach przedmiotowych zgodnie z indywidualnymi możliwościami,
3)  systematyczne rozwijanie sprawności uczestników, ich umiejętności oraz cech indywidualnych poprzez naukę przystosowania się do życia w środowisku społecznym,
4)  stwarzanie warunków do aktywizacji zawodowej uczestników,
5)  organizowanie uczestnikom różnorodnych form wypoczynku i rekreacji,
6)  opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, udział w ich realizacji, monitorowanie realizacji i ocena wyników,
7) prowadzenie, kompletowanie i aktualizacja wszystkich dokumentów związanych ze skierowaniem i korzystaniem ze świadczeń ŚDS  przez uczestników i osoby oczekujące,
8) opracowywanie i stosowanie procedur dotyczących pracy z uczestnikami ŚDS,
9) właściwe dokumentowanie pracy wykonywanej na rzecz uczestników ŚDS,
10) współpraca z rodzinami osób korzystających z usług ŚDS oraz osób oczekujących na miejsce, w tym udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa,
11) współpraca z wolontariatem.
 
§ 15. ŚDS współpracuje z rodzinami uczestników w zakresie:
1)  udzielania porad i wskazówek,
2) kształtowania u rodzin umiejętności niezbędnych do kontynuacji programu uczestnika ŚDS w warunkach domowych,
3) przekazywania na bieżąco rodzinom informacji o aktualnych problemach i postępach wiązanych z terapią i rehabilitacją uczestnika,
4) konsultacji rodzin ze specjalistami,
5) rozmów terapeutycznych, których celem jest pomoc w pokonywaniu kryzysów emocjonalnych oraz w prawidłowym zorganizowaniu życia rodzinnego.
 
§ 16. Spotkania z rodzinami uczestników odbywają się w zależności od potrzeb.
 
§ 17. Strukturę stanu zatrudnienia w ŚDS przedstawia tabela , która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 
§ 18. Do obowiązków pracowników ŚDS, bez względu na zajmowane stanowisko i wykonywane  zadania, należy:
1) dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy,
2) kierowanie się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia,
3) informowanie Dyrektora o wszystkich zaistniałych trudnościach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu ŚDS,
4) na bieżąco prowadzenie dokumentacji, przechowywanie i ewidencjonowanie akt, zarządzeń, rejestrów i innych dokumentów,
5) przestrzeganie tajemnicy służbowej,
6) zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy.
7) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
8) tworzenie i realizowanie dodatkowych programów  i projektów promujących idee zdrowia psychicznego i poszerzenia dostępności usług placówki.
 
§ 19. Zadania i obowiązki poszczególnych pracowników określają zakresy obowiązków służbowych, które są integralną częścią umowy o pracę i są dołączone do akt osobowych.
 
§ 20.1.  Obsługę administracyjno –finansową ŚDS, zgodnie z uchwałą nr X/102/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej  realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej .
2. Przedmiot działań w zakresie obsługi jednostki obsługiwanej  określa porozumienie pomiędzy   Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej  jako jednostką obsługującą a  Środowiskowym Domem Samopomocy w Nowej Wsi wielkiej jako jednostką obsługiwaną.
                                                              
§ 21. Zadaniem kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Dyrektora jest sprawdzenie prawidłowości działania, doboru środków i wykonywania zadań, w szczególności kontrola ma na celu:
1) zbieranie informacji służących Dyrektorowi do sprawnego zarządzania i wydawania zaleceń,
2)  badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami,
3)  badanie i ocenę procesów służących zaspokajaniu potrzeb uczestników,
4) wykrywanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, jak również wskazywanie osiągnięć i przykładów godnych upowszechnienia,
5) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowościami, jak również wskazywanie sposobów umożliwiających usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.
                                                          
                           
Rozdział IV
Zasady podpisywania dokumentów
 
§ 22. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych ŚDS, podpisują Dyrektor i osoba, w związku z której stanowiskiem dokonany został wydatek.
 
§ 23. Dyrektor osobiście podpisuje:
1) sprawy zastrzeżone do osobistej aprobaty Dyrektora,
2) wystąpienia informacyjne, sprawozdania i wszelkiego rodzaju pisma adresowane do organów nadrzędnych, organów administracji rządowej, samorządowej,
3) odpowiedzi na wystąpienia i zalecenia pokontrolne,
4) odpowiedzi na skargi i wnioski uczestników i pracowników,
5) wszelkie decyzje dotyczące spraw osobowych pracowników ŚDS,
6) inne pisma zastrzeżone do podpisu Dyrektora odrębnymi decyzjami lub mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie.
 
§ 24. Pisma i wszelkiego rodzaju dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektorowi powinny być uprzednio parafowane przez sporządzających je pracowników.
 
§ 25. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej używa symbolu literowego do korespondencji: ŚDS.
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
 
§ 26. 1. Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy  obowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, dołącza się do akt osobowych pracownika.
 
§ 27. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.
 
§ 28. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka po uzgodnieniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.